3+„PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE” (Mt.6,11a)

   Meditaţie în Duminica a 17-a de peste An (B).

 

Pentru a trăi, omul are nevoie de hrană pe care, ca urmare a păcatului strămoşesc, şi-o procură „în sudoarea frunţii”. Dacă întrebi pe cineva: „De ce te angajezi în câmpul muncii?” Răspunsul este, mai întotdeauna acelaşi: „Ca să-mi procur pâinea cea de toate zilele, pentru mine şi pentru familie!”. Pe ogoare, în fabrici şi uzine, în birouri etc., oamenii muncesc pentru a-şi câştiga, în  primul rând, hrana necesară.

Printr-o nedreaptă distribuire a bunurilor existente pe planeta noastră, mulţi, prea mulţi oameni suferă, ba chiar mor de foame. Şi când te gândeşti că aceştia sunt semenii noştri, fraţii şi surorile noastre, că toţi suntem copiii aceluiaşi Tată ceresc!  

Liturghia cuvântului, în duminica a 17-a de peste An (B), are ca temă principală, tocmai, hrana, necesară omului.

Textul evanghelic ne este oferit de către sfântul apostol Ioan, în primele 15 versete ale capitolului al 6-lea întitulat „ISUS-PÂINEA VIEŢII. Cele 15versete descriu faptul miraculos al „înmulţirii pâinilor”.

Isus era în toiul activităţii sale evanghelizatoare. Mulţimile alergau la el ca să-l asculte, pentru că vorbea ca nimeni altul, „cu autoritate!”, pecetluind învăţătura sa cu semne dumnmezeieşti. Într-un astfel de context, Isus săvârşeşte minunea înmulţirii pâinilor. Isus, căruia îi este milă de popor, vrea să răsplătească încrederea marii mulţimi care venea la dânsul de la mari depărtări, fără să aibă merindele necesare. Pentru a pune la încercare isteţimea ucenicului său Filip, îl întreabă: „De unde vom cumpăra pâini ca aceştia să mănânce?” (v.5b). Dându-şi seama de marea dificultate în care se aflau,  omeneşte vorbind, ucenicul răspunde corect:”Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ( sumă destul de mare, echivalentul a 1200 grame de aur, în acea vreme), ca să ia fiecare câte o bucăţică” (v.7). Intervine şi un alt ucenic, Andrei, fratele lui Simon Petru: „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Însă ce sunt acestea pentru atâţia?” (v.9). Aşa văd oamenii lucrurile şi situaţiile.

Inspiratul evanghelist Ioan remarcă: „El (Isus) ştia ce avea de gând să facă” (v.6b).Le spune ucenicilor să-i îndemne pe oameni să se aşeze în locul acela unde era multă iarbă. Iar mulţimea era cam la cinci mii, numai bărbaţii. Faptul miraculos care urmează este descris de evanghelist în puţinele cuvinte: „Isus a luat pâinile şi, mulţumind, le-a dat celor aşezaţi; la fel şi din peşti, cât a voit fiecare” (v.11). Sugestivă este şi avertizarea care urmează: „Adunaţi bucăţile rămase, ca să nu se piardă nimic!” (v.12b). Avertizarea era cât se poate de îndreptăţită: „Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu bucăţi care au rămas de la cei care mâncaseră din cele cinci pâini de orz” (v.13). O, iubire nemărginită a Dunnezeului nostru! „Sfânt şi iubitor de oameni eşti, şi ţie ţi se cuvine toată slava, cinstea, preamărirea, mulţumirea şi închinarea, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Miracolul îmulţirii pâinilor, cu îndreptarea atenţiei beneficiarilor spre  „Pâinea vieţii”, Cristos însuşi, va fi tema evanghelică şi în următoarele patru duminici.

Prima lectură din liturghia cuvântului a acestei duminici (2Regi, 4,42-44) relatează faptul prevestitor, mesianic, de săturare cu prisosinţă a o sută de oameni, la porunca profetului Elizeu, din douăzeci de pâini de orz şi spice, „căci aşa spune Domnul: vor mânca şi va mai rămâne”(v.43b).

Psalmul responsorial 144 accentuiază mărinimia milostivirii divine faţă de creaturi: „Tu deschizi, Doamne, mâinile tale şi saturi cu dărnicie orice vietate” (v.16).

Textul din lectura a doua a duminicii, din scrisoarea  sfântului apostol Paul către efeseni (4,1-6), evidenţiazăă trăirea misterului lui Isus Cristos în Biserică, prin  unitatea acesteia în diversitatea carismelor (a darurilor): „Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi”(v.5-6).

„Dumnezeule, ocrotitorul celor care nădăjduiesc în tine, fără tine nimic nu e deplin, nimic nu e sfânt; sporeşte-ţi îndurarea faţă de noi, pentru ca, prin puterea şi sub călăuzirea ta, astfel să ne folosim de cele trecătoare încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veşnice, prin Cristos Domnul nostru. Amin”. ( Prima rugăciune a Duminicii ).

„Doamne Isuse, tu ai înmulţit pâinea pentru foamea lumii. Învredniceşte-ne să participăm într-o zi la banchetul tău veşnic. Tu care vieţuieşti şi domneşti în toţi vecii vecilor. Amin”. ( Încheierea „rugăciunii credincioşilor”).

                                                                            P.A.Despinescu

 

 

Centrul Diecezan CARITAS Iași a organizat miercuri, 22 iulie 2015, ora 11:00 la sediul său, a doua masă rotundă din cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 “IDEAS - Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social”.

La eveniment au fost prezente persoane din mediul business dar și din domeniul social, precum și din cadrul ONG-urilor care activează în domeniul economiei sociale.

În cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială” POSDRU/165/6.2/S/142825, sunt dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează persoanelor din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care se pot califica în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur.

 

Miercuri, 15 iulie 2015, a avut loc deschiderea seriei IV a cursului de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursul, cu o durată de 3 luni, se va finaliza în luna octombrie.

 

În regiunea N-E, numărul celor înscriși a fost de 107, după cum urmează: Bacău-19, Huși-25, Iași-23, Roman-20, Suceava-20.

 

În regiunea Centru, unde Centrul Diecezan Caritas Iași are ca partener în proiect Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, numărul cursanților din cele trei centre (Târnăveni-județul Mureș, Blaj-județul Alba și Sibiu) a fost de 63.

 

Prin Proiectul „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, Centrul Diecezan Caritas Iași facilitează accesul la ocupare pe piața muncii persoanelor vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos.

 

Cursurile de formare sunt gratuite și se pot înscrie persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

 

Profesionalismul formatorilor, calitatea materialelor didactice, dotările sălilor de curs, diplomele recunoscute în Uninea Europeană, fac ca tot mai multe persoane să urmeze cursurile gratuite de formare ale Centrului Diecezan Caritas Iași. Astfel, până în prezent, în cadrul Proiectului „ACTIS - Acționăm pentru Incluziune Socială”, au fost calificate în cele 3 domenii (îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmieră, tehnician maseur) 830 de persoane.

 

 

 

Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în această duminică?

Dumnezeu este păstorul suprem al poporului său; el se îngrijeşte cu gingăşie de aleşii săi şi îi ocroteşte cu dragoste. Isus Cristos, trimisul Tatălui, este dovada grijii deosebite pe care Dumnezeu o are faţă de popor. Fiul lui Dumnezeu îi formează pe apostoli pentru ca la rândul lor să fie păstori după inima sa. El este singurul care poate reuni pe toţi oamenii într-un singur popor.

Acesta este o parte din mesajul pe care ni-l transmite Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl proclamăm şi îl primim în această a şaisprezecea duminică de peste an.

Dumnezeu este păstorul suprem al poporului său

Prima lectură, un fragment din cartea profetului Ieremia, scoate în evidenţa grija deosebită pe care Dumnezeu o are faţă de poporul său şi reproşul pe care îl face păstorilor care nu îşi îndeplinesc misiunea. El promite că oile sale nu vor mai fi înfricoşate şi neliniştite şi niciuna nu se va pierde. Este un mesaj plin de consolare şi încurajare întărit de psalmul 22: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

Suntem obişnuiţi cu această imagine a lui Dumnezeu ca şi păstor şi dacă am fi întrebaţi dacă avem nevoie de un păstor fără îndoială am răspunde afirmativ, deoarece avem nevoie de un conducător, de un apărător, de un sfătuitor. De multe ori, însă, îl confundăm pe Dumnezeu: nu vedem în el un păstor, ci ţarcul, stâna. Când sunt închise în ţarc oile sunt sub control, nu se pot împrăştia, nu pot face ce doresc. Păstorul însă poartă oile la păşuni verzi, la ape liniştite, le lasă libere, dar veghează mereu asupra lor, le strigă pe nume, se îngrijeşte de fiecare în parte. Acesta este Dumnezeu păstorul suprem: cel care se îngrijeşte de binele şi libertatea poporului său. Am vrea ca Dumnezeu, tocmai pentru că este păstorul nostru, să elimine tot răul din viaţa noastră, să ne dăruiască numai zile fericite, să ne garanteze succesul pe care îl visăm şi îl dorim. Dar Dumnezeu este păstorul şi nu ţarcul, el ştie ce este bine pentru noi, ne ajută să alegem ceea ce este spre folosul nostru, ne asigură libertatea.

Un astfel de Dumnezeu este o consolare în aceste timpuri caracterizate de o dezorientare generală, de proclamarea a numeroase „adevăruri”, de propunerea atâtor pseudo-valori. Dumnezeu ne spune că este stăpânul timpului şi al istoriei şi el face să triumfe binele. Este şi un Dumnezeu credibil, deoarece nu ezită să reproşeze păstorilor aleşi de el că nu se îngrijesc de turma încredinţată: vai de păstorii care lasă să piară şi să se împrăştie oile de pe păşunea mea! Dar, mai mult decât acest lucru, Dumnezeu trimite pe însuşi Fiul său pentru a călăuzi poporul său.

Isus Cristos, trimisul Tatălui, este dovada grijii deosebite pe care Dumnezeu o are faţă de popor.

Isus este bunul păstor deoarece misiunea lui este aceea de a conduce poporul în împărăţia Tatălui său. A venit în lume tocmai pentru acest lucru! Sf. Marcu, în evanghelia din această duminică îl prezintă plin de grijă faţă de apostoli şi cuprins de compasiune faţă de popor, pentru că erau ca nişte oi fără păstor.

Cristos a încredinţat apostolilor misiunea de vesti împărăţia lui Dumnezeu, i-a pregătit să fie păstori pentru poporul său. După ce se întorc din prima misiune împreună cu ei face o evaluare a activităţii şi plin de grijă părintească le dă ocazia să se odihnească, deoarece atât de mult de lucru era încât nu aveau timp nici să mănânce. În această perioadă de vacanţă şi concedii Cristos ne ajută să înţelegem cu putem într-adevăr fructifica pentru binele nostru posibilitatea de odihnă şi de destindere. În primul rând Cristos ne spune că are dreptul la odihnă doar cel care munceşte cu adevărat. Din păcate se întâmplă des ca unii să muncească mereu, iar alţii doar să beneficieze de odihnă. Apoi pentru unii concediul este cu adevărat concediu doar dacă este făcut în locuri foarte exotice, astfel încât de cele mai multe ori din concediu se vine mult mai obosiţi. Cristos nu îi invită pe apostoli în călătorii lungi, în hoteluri de multe stele, ci creează cadrul potrivit, dat de comuniunea dintre ei şi împărtăşirea experienţei, pentru ca odihna să fie asigurată.

Când Cristos vede mulţimea de oameni renunţă la odihna sa. Este cuprins de milă pentru că erau ca nişte oi fără păstor. Atunci începe să le fie el păstorul, să îi conducă la păşuni verzi şi la ape liniştite în mijlocul deşertului vieţii şi al apelor învolburate ale acesteia.

Doar Cristos poate reuni pe oameni într-un singur popor.

Fragmentul din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni scoate în evidenţă adevărul că numai credinţa în Cristos îi poate uni pe oameni. În aceste timpuri asistăm pe de o parte la încercări, uneori disperate, de a crea unitate, iar pe de altă parte observăm atâtea diviziuni. Cristos prin moartea şi învierea sa, după cum spune sfântul Paul, a dorit să îi adune laolaltă pe toţi omenii şi să formeze un singur om nou.

 

 

Pr. Felix Roca

Calendar

« August 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
X

Right Click

No right click