O voce comună este mai puternică!

21 Ianuarie 2015

Centrul Diecezan Caritas Iaşi - organizație activă din cadrul Confederației Caritas România și membru al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) - își exprimă susținerea în ceea ce privește demersul de semnalare a modalității incorecte de intrepretare și aplicare a legislației, privind aprobarea subvențiilor de stat in domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015.

Considerăm că demersurile legislative privind interpretarea și aplicarea Ordinului 1838/2014 ce face referire la aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, de către Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nu se află în concordanță cu nevoile reale ale ONG-urilor. Astfel că, în aceste condiții impuse, unitățile de asistență socială nu vor putea răspunde cu maximă eficiență nevoilor persoanelor aflate în dificultate, acest aspect conducând la generarea de probleme sociale la nivelul întregii comunități.

Împreună cu alte 150 de ONG-uri din domeniul social, Centrul Diecezan Caritas Iaşi ia atitudine și participă activ  în comunicarea unei poziții ferme prin scrisoarea adresată doamnei Rovana PLUMB – Ministrul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

În atenția: D-nei Rovana PLUMBMinistrul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi

logo coloana                                                         Persoanelor Vârstnice

 

CC: D-lui Codrin Scutaru – Secretar de Stat

        D-nei Elena Dobre – Președinte, Comisia de evaluare şi selecţionare a

                  asociaţiilor şi  fundaţiilor pentru acordarea subvenţiilor n temeiul Leg. 34/1998

 

 

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

Prin această scrisoare peste 150 de organizații neguvernamentale active la nivel național semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.), prin Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru acordarea subvenţiilor, înfiinţată prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 2106/2014, a interpretat și aplicat Ordinul 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015.

 

Totodată, ne exprimăm îngrijorarea asupra efectelor directe pe care le va avea respingerea de la acordarea de subvenții pentru anul 2015 a unui număr semnificativ de servicii sociale oferite de asociații și fundații, unele dintre acestea fiind respinse doar pentru simplul fapt ca s-a invocat lipsa unui document (de ex., autorizația sanitară)  din dosarul aplicației iniâiale deși acesta exista, fapt dovedit odată cu depunerea contestației, dar neluat în considerare.

 

Luând în considerare faptul că sistemul serviciilor sociale din Romania se află în condiții cronice de subfinanțare, acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor pentru furnizarea acestor servicii reprezintă în continuare un mecanism extrem de necesar pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate. Mecanismul de subvenţionare de la bugetul de stat a fost una din puținele surse de finanțare publică pentru furnizorii privați non-profit din localitățile în care bugetele locale nu au putut acoperi finanțarea acestui sector. Deși insuficient și perfectibil, acest mecanism a asigurat, la nivel local, o minimă funcționare a unor servicii absolut necesare categoriilor de persoane vulnerabile.

 

Stimată Domană Ministru, considerăm că M.M.F.P.S.P.V. trebuie să abordeze cu prioritate tema finanțării serviciilor sociale pentru toți cetățenii din România care au nevoie de acestea (în afara contextului Legii 34), indiferent de localizarea lor (rural sau urban), si să asigure condițiile și cadrul legal de funcționare a acestora prin intermediul furnizorilor acreditați și pe baza standardelor de cost.

 

Ne exprimăm, de asemenea, deschiderea și disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finanțării serviciilor sociale.

 

Potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea 292/2011 privind asistența socială, sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe o serie de valori şi principii generale. În procesul de subvenționare a serviciilor sociale pentru anul 2015, apreciem că unele dintre acestea au fost grav încălcate. În acest sens, membrii rețelelor pe care le reprezentăm ne-au furnizat exemple concrete care ilustrează  presiunea, tratamentul inegal și birocrația la care sunt supuse asociațiile și fundațiile care au solicitat subvenţii de la bugetul de stat, situație pe care o prezentăm detaliat în documentul anexat.  

 

Doamnă Ministru, invocăm, în mod particular, nerespectarea următoarelor valori și principii:

 

A.      Solidaritatea socială și universalitatea

·         Menținerea, din 2009, a aceluiași cuantum al nivelului mediu al subvenției lunare în contextul în care cheltuielile eligibile au crescut; acesta nu este corelat cu realitățile economice cotidiene. Menționăm faptul că în perioada 2014-2015, doar salariul minim brut pe economie a fost majorat de 3 ori, neluând în calcul și alte majorări derivate de creșterea tarifelor la energie, combustibil ș.a. De exemplu, subvenția acordata pentru personalul cu studii medii este de 900 lei / 8 ore în condițiile în care salariul minim brut pe economie de la 1 ianuarie 2015 este de 975 lei.

·         Necorelarea standardelor de cost pentru servicii sociale cu subvențiile; acestea nu acoperă integral costurile serviciilor sociale fapt care generează o presiune financiară considerabilă asupra furnizorului care trebuie să acopere diferența. De asemenea, standardele includ ca beneficiari pentru centrele de zi inclusiv părinții sau familia extinsă. În cadrul subvențiilor beneficiarii sunt considerați doar copiii și tinerii, costurile fiind acoperite pațial doar pentru ei.

·         Nerecunoașterea contribuției furnizorului de către M.M.F.P.S.P.V., cu toate că numărul de beneficiari ai serviciilor sociale este raportat ca și cum ar fi fost acoperite integral costurile.

·         Afectarea beneficiarilor de servicii sociale, pe termen scurt şi mediu, prin dispariţia / închiderea unor unităţi de asistenţă socială ca urmare a obstacolelor de ordin financiar întâmpinate de ONG-urile furnizoare de servicii sociale, în condiţiile în care acestea respectă standardele de calitate.

·         Excluderea de la subvenționare a unor categorii de beneficiari, cum ar fi copiii separați sau la risc de separare de familie, deși sunt incluși ca și grup țintă în Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014, dar nu pot beneficia de serviciile unui centru de zi, pentru că printre serviciile enumerate ca și eligibile de minister, nu se regăsesc o serie de servicii necesare pentru acești beneficiari cum ar fi: consiliere, dezvoltare de activități de viață independentă, servicii educaționale, socializare ș.a. care se regăsesc de altfel în standarde.

·         Diminuarea numărului de beneficiari ai asociațiilor și fundațiilor sau a cuantumului alocat per beneficiar fără a fi indicate criteriile care stau la baza acestor decizii

 

B.      Parteneriatul și eficiența

·         Lipsa consultării cu asociațiile și fundațiile în vederea stabilirii liniilor prioritare de subvenționare a serviciilor sociale, inclusiv în privința stabilirii nivelului mediu al subvenției lunare.

 

C.      Transparența 

·         Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenției nu sunt publice. Pe site-ul MMFPSPV nu este afișată suma aprobată pentru fiecare unitate de asistență socială.

·         Obligativitatea înregistrarii asistenților sociali în REVISAL anterior semnării contractului de subvențioare în condițiile în care Leg. 34/1998 și nici Normele metodologice ale acesteia nu o prevăd ca o condiție de eligibilitate.

·         Solicitarea extrasului din REVISAL a personalului care nu este remunerat din subvenții în contextul în care Legea 34/1998 și nici un alt act normativ incident domeniului asistenței sociale și subvenționării serviciilor sociale nu menționează o atare cerință.

D.      Activizarea și eficacitatea

·         Obligativitatea ca beneficiarii să beneficieze de servicii zilnic / 8 ore, in caz contrar este diminuată subvenția. Solicitarea nu respectă nevoile specifice și drepturile beneficiarilor.

·         Discriminarea personalului prin excluderea psihopedagogilor cu studii superioare de la furnizarea serviciilor.  Potrivit Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr. 1838/2014, sunt eligibile doar costurile salariale pentru pedagogul social cu studii medii.

E.       Abordarea individuală și respectarea demnității umane

·         Acelasi ordin limitează accesul unei persoane la un singur serviciu social, excepţie făcând numai serviciile acordate complementar. Apreciem că Ordinul MMFPSPV încalcă principiile abordării individuale și a respectării demnității umane, nesocotind nevoile specifice ale beneficiarilor. 

Semnalăm, de asemenea, birocrația inutilă și viciile de procedură ale Mecanismului de utilizare și raportare a subvenției aprobate:

·         Decalaje privind plățile și decontarea, cât și supraîncărcarea personalului din departamentul financiar şi al cărui salariu nu este acoperit din subvenție.

·         Nu se acceptă ca organizația să avanseze bani pentru plățile bugetate, urmând ca la momentul primirii subvenției să se facă reglarea sau raportarea sumei necheltuite de la o lună la alta. De asemenea, nu se acceptă plăți prin casă, ceea ce contravine Codului fiscal.

·         Birocrație excesivă privind raportarea contribuției proprii, deși nici în Legea 34/1998, nici în convenția încheiată pentru subvenționare nu este solicitat acest lucru.

·         Nu se acceptă ca raportarea pe subvenție (venituri și cheltuieli) să se facă în contabilitate pe analitic separat (așa cum sunt înregistrate proiectele), ci se solicită balanță contabilă lunară pe subvenție (atât pentru subvenția primită, cât și pentru contribuția proprie), ceea ce constituie contravenţie conform art. 35 alin. (3) din Legii 82/1991.

·         Venitul unității protejate (secție internă în cadrul organizațiilor nonprofit, nu a S.R.L.-urilor), nu poate fi considerat contribuție, ceea ce contravine principiilor și legislației în domeniu.

 

Ca urmare a aspectelor semnalate, solicităm M.M.F.P.S.P.V., următoarele:

 

1.      Menționarea temeiului legal în baza căruia centrele de zi care au propus servicii pentru copiii separați sau la risc de separare de părinți au fost respinse de la subventionare pentru anul 2015, deși această categorie de beneficiari se regăsește menționată în Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014.

2.      Indicarea criteriilor sau a formulei de calcul a cuantumului subvenției, respectiv afișarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V., pentru a se asigura transparența.

3.       Afișarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V. până la finalul lunii februarie 2015, a unei situații complete a subvențiilor acordate care să includă cel puțin urmatoarele informații:  nume furnizor privat; județul din care provine furnizorul; cuantum subvenție solicitată pe fiecare tip de serviciu; număr de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenția; cuantum subvenție aprobată, număr de beneficiari finali care vor fi deserviți, cuantum contribuție proprie furnizor; procent de subvenționare din bugetul de stat. Separat, trebuie publicat pe site și situația furnizorilor privați care au solicitat subvenții și cărora nu le-a fost aprobat dosarul.

4.      Transmiterea în termen de 30 de zile de la primirea prezentei adrese, atât către beneficiarii de subvenții pe 2015 cât și către solicitanții respinși, a grilei de evaluare pe fiecare dosar de subventie depus la minister si motivarea propunerii de respingere, admitere sau diminuare a bugetului solicitat. Solicităm ca pe viitor, transmiterea grilei de evaluare către fiecare furnizor care depune dosar pentru acordarea de subvenții să fie realizată în termen de 30 de zile de la depunerea acestuia.

5.      Indicarea temeiului legal pe care se fundamentează:

5.1      Obligativitatea de a înregistra asistenții sociali în REVISAL anterior semnării contractului de subvențioare

5.2      Solicitarea extrasului din REVISAL a personalului care nu este remunerat din subvenții

5.3      Obligativitatea ca beneficiarii să beneficieze de servicii zilnic / 8 ore

5.4      Nerecunoașterea ca și contribuție proprie a venitului unității protejate (secție internă în cadrul organizațiilor non-profit, nu a S.R.L.-urilor)

6.      Eliminarea discriminării și includerea în costurile eligibile a salariului psihopedagogilor cu studii superioare.

7.      Stabilirea unui sistem prin care organizația să poată avansa bani pentru plățile bugetate, urmând ca la momentul primirii subvenției să se facă reglarea sau raportarea sumei necheltuite de la o lună la alta.

8.       Eliminarea obligativității raportării lunare a contribuției proprii și verificarea acesteia în balanța lunară.

9.      Comunicarea pe site-ul ministerului a metodologiei de implementare a subvențiilor de către beneficiari.

10.  Consultarea periodică a furnizorilor privați de servicii sociale în stabilirea liniilor prioritare pentru subvenționare, la actualizarea cuantumurilor subvențiilor acordate pentru serviciilor sociale și în toate chestiunile care privesc finanțarea serviciilor sociale de către MMFPSPV.

Argumentele pe care le aducem în acest sens sunt generate de experienţa acumulată în calitate de beneficiari ai subvenţiei în anii trecuţi, dorim să contribuie la îmbunătățirea mecanismului de subvenționare.

Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată solicitărilor noastre şi aşteptăm cu interes răspunsurile asupra aspectelor menționate la următorul contact: Doina Crângașu - Confederația Caritas Romania, București, Str. Washington, 38, sector 1, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. 0756 042 801.  

Cu stimă,

Doina Crangașu– Director Executiv, Confederația Caritas Romania, Manager de Proiect SenioriNet

Angela Achiței - Președinte, Federația ONGurilor pentru Servicii Sociale (FONSS)

Roxana Ogrendil– Director, Federația Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Andreia Moraru – Lider DizabNet– Rețeaua prestatorilor de sevicii pentru persoane cu dizabilități

Ionuț Sibian - Director, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)

Poziția comunicată în prezenta scrisoare este asumată de peste 150 de ONGuri active în domeniul social, susținute și membre ale rețelelor:

Confederația Caritas România  www.caritas.org.ro, organizație neguvernamentală de tip rețea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel național și internațional cele 10 organizații Caritas active în România. Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunitățiilor răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel național, organizațiile Caritas derulează programe de asistență socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu dizabilități, asistență directă şi consiliere pentru familii aflate în dificultate, centre de zi pentru copii şi tineri în risc, activități de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social, educație pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenție directă în caz de calamități. Confederația Caritas România este membră în rețelele internaționale și naționale: Caritas Internationalis, Caritas Europa și FOND.

Federația Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) www.fonpc.ro, este o organizație neguvernamentală de tip rețea/federație, numărând în prezent 78 de membrii, ONG active în domeniul protecției copilului, din București și peste 25 de județe din România. De la momentul înființării (1997) și până în prezent, FONPC a acționat ca interlocutor de referință al autorităților publice centrale și locale în vederea elaborării şi implementării politicilor publice privind promovarea, protecția și respectarea drepturilor copilului în România, utilizând şi dezvoltând, într-un cadru coerent şi comprehensiv, experienţa şi expertiza membrilor săi

Direcţiile strategice prioritare ale Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune: promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România; implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice;monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS www.fonss.roreprezintă o platformă de lobby și advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Federația reunește 10 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Salvati Copiii Iasi, Centrul de Dezvoltare Sociala, Centrul Diecezan Caritas, Fundatia COTE, Fundatia Iosif, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia Star of Hope si Fundatia World Vision Romania. În anul 2013, cele 10 ONG care fac parte din federație au raportat un număr de peste 5000 de beneficiari deserviți,547 de persoane angajate, 14,4 mil euro atrași și investiți în comunitate, din care finanțarea din fonduri publice a reprezentant doar 1,78%, foarte puțin comparativ cu implicarea de peste 60% a statului în finanțarea serviciilor sociale oferite de către ONG-uri în alte state europene.

Dizabnet - Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi www.disabnet.ro a fost înființată în 2006 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu (Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Planul de Acţiune în domeniul Dizabilităţii al Consiliului Europei etc.) În prezent, reţeaua are 91 de organizaţii membre din România, cu caracter public şi privat.

SenioriNET www.seniorinet.ro este o retea informală care reunește 52 de ONGuri furnizoare de servicii sociale și medicale dedicate persoanelor varstnice, cu precadere ingrijiri la domiciliu. Reteaua își propune să coalizeze într-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national, de a consolida capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social de a raspunde nevoilor vîrstnicilor și de a participa activ la îmbunatatirea strategiilor si politicilor privind asistența persoanelor vîrstnice. SenioriNET a fost creată printr-un grant co-finantat din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) www.fdsc.ro este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994 a cărei viziune este aceea a unei societati civile puternice si influente, cu cetateni responsabili, implicati, care isi promoveaza interesele si valorile pentru binele comunitatilor. Printre obiectivele  strategice pentru 2011-2015 se află: furnizarea serviciilor de asistenta tehnica, consultanta si instruire, advocacy, informare, cercetare la standarde inalte de calitate, adaptate permanent nevoilor organizatiilor societatii civile, pentru a creste impactul actiunilor lor in comunitate și reprezentarea intereselor sectorului neguvernamental catre celelalte sectoare ale societatii.

 

 

Citit 4944 ori Ultima modificare Miercuri, 21 Ianuarie 2015 14:02
« Ianuarie 2023 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31